نحوه استفاده از کارت تلفن افغان کارت

پس از خرید کارت و دریافت اطلاعات
1- اطلاعات حاوی کد رمز و تلفن دسترسی می باشد
2- با تلفن دسترسی تماس بگیرید
3- تلفن به صورت خودکار پاسخگو شما خواهد بود
4- تلفن گویا از شما درخواست ورود رمز را میکند
5- سپس شماره مورد نظر کشور افغانستان را از شما در خواست میکند
6- تماس بر قرار می شود